Suchacz.Eu - portal Stowarzyszenia Suchacz TAKA Wieś


Nawigacja

Random Photo

Galerie zdjęć:

name

Content


Przetłumacz stronę


PayPal

Zegar

Pogoda

name

Content

Kalendarz

<< Sierpień 2019 >>
Po Wt Śr Cz Pi So Ni
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  

Reklama

Jeśli nie życzysz sobie aby jakiekolwiek dane w postaci obrazu lub tekstu były kojarzone z Twoją osobą możesz wystąpić za pośrednictwem poczty elektronicznej (msj@post.pl) lub telefonicznie (601 912910) o ich skasowanie. Zlecenie takie nie wymaga żadnego uzasadnienia.

Statut sołectwa

Załącznik Nr 9

do uchwały Nr XV/108/04

Rada Miejskiej w Tolkmicku

 

 

 

 

 

S T A T U T       S O Ł E C T W A

Wsi Suchacz

 

GMINA    T O L K M I C K O

 

Województwo warmińsko - mazurskie

 

 

 

 

 

 

 1. METRYKA SOŁECTWA

 

 

§ 1.

 

Statut uchwalony przez Radę Miejską w Tolkmicku dnia 28 stycznia 2004 roku. po wysłuchaniu opinii Zebrania Wiejskiego w Suchaczu

 

 

§ 2.

 

Sołectwo obejmuje obszar 12668 ha i liczy 831 mieszkańców.

 

§ 3.

 

Terenem działania sołectwa jest Suchacz, Pęklewo, Połoniny, Bogdaniec, Nadbrzeże

 

 

 1. POZYCJA PRAWNA SOŁECTWA

 

 

§ 4.

 

 1. Sołectwo z mocy prawa jest jednostką pomocniczą gminy.
 2. Sołectwo jako jednostka pomocnicza gminy posiada i realizuje zadania własne `na warunkach określonych w niniejszym statucie.
 3. Statut sołectwa określa kompetencje, zadania i zakres działania sołectwa jak i organów oraz organizacje wewnętrzną.
 4. W zakresie realizacji zadań własnych sołectwo działa samodzielnie zgodnie z ustaleniami niniejszego statutu.
 5. zgodnie z przepisami prawa sołectwo współdziała z organami gminy w wykonaniu zadań własnych i zleconych gminie.
 6. Rozstrzygnięcie organów gminy dotyczące żywotnych spraw sołectwa podejmowane są po uzyskaniu uprzedniej opinii sołectwa. Sołectwo posiada prawo sprzeciwu określone niniejszym statutem do organów gminy w przypadku uznania, że naruszone są istotne interesy mieszkańców sołectwa.
 7. Sołectwo posiada zdolność sądową w sprawach należących do jego właściwości z mocy ustawy i niniejszego statutu.
 8. Zmiana granic sołectwa, jego zniesienie lub podział następuje z ważnych powodów ogólnogminnych w drodze uchwały rady pod następującymi dwoma warunkami:

a)     po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami sołectwa i w uzasadnionych przypadkach z mieszkańcami granicznych sołectw, którzy mają interes społeczno – prawny w zmianach granicy sołectwa,

b)     z inicjatywy samych mieszkańców zainteresowanych zmianami terytorialnymi sołectwa.

 

 

 1. ZAKRES DZIAŁANIA

 

 

§ 5.

 

Sołectwo i jego organy dbają o zbiorowe potrzeby wspólnoty mieszkańców sołectwa.

 

§ 6.

 

Zadania sołectwa obejmują w szczególności:

 1. Współdziałanie z miejscowymi organizacjami społecznymi w sprawach kształtowania właściwych postaw mieszkańców: gotowości niesienia pomocy sąsiedzkiej, kultury współżycia mieszkańców, wzajemnego szacunku, gospodarności, poszanowania mienia,
 2. działania oświatowo – wychowawcze na rzecz umacniania rodziny, kultury życia rodzinnego,
 3.  organizowanie różnych form pomocy sąsiedzkiej,
 4. organizowanie opieki i czasu wolnego dla dzieci i młodzieży,
 5. podejmowanie działań mających na celu umacnianie bezpieczeństwa i porządku publicznego,
 6. organizowanie i współdziałanie z właściwymi organami dla poprawy warunków sanitarnych, stanu ochrony przeciwpożarowej oraz zabezpieczenia przeciwpowodziowego.

 

§ 7.

 

Sołectwo jest właściwe w sprawach:

 1. właściwości, użytkowania lub innych praw rzeczowych i majątkowych zwanych mieniem gminnym,
 2. mienia komunalnego przekazanego sołectwu w zarząd powierniczy na zasadach bieżącego korzystania z tego mienia w zakresie zwykłego zarządu zgodnie z ustaleniami statutu gminy i niniejszego statutu,
 3. przeznaczenie środków finansowych znajdujących się w jego dyspozycji,
 4. kierunków, zakresu i form społecznych czynów komunalnych,
 5. utrzymanie, konserwacji, remontu wiejskich obiektów komunalnych, sportowych w ramach ustaleń i planów oraz budżetu gminy.

 

§ 8.

 

Sołectwo współdziała z organami gminy, wyraża opinię oraz ustosunkowuje się w sprawach:

 1. planu szczegółowego zagospodarowania sołectwa oraz uciążliwości środowiskowych,
 2. lokalizacja inwestycji,
 3. remontów kapitalnych, budowy dróg i ulic oraz ich oświetlenia, kanalizacji, zaopatrzenia w energię elektryczna i cieplna, terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych, przeznaczenia pustych lokali użytkowych,
 4. zmian w rozkładzie jazdy komunikacji, przebiegu tras komunikacyjnych i rozmieszczenia przystanków
 5. zmian przeznaczenia obiektów oświaty, służby zdrowia, kultury, sportu i rekreacji znajdujących się na terenie sołectwa.

 

 

 1. ORGANY SOŁECTWA

 

§ 9.

 

Samorządowymi organami sołectwa są:

 1. Zebranie Wiejskie – organ uchwałodawczy sołectwa,
 2. Sołtys – organ wykonawczy sołectwa.

.

 

.

 

§ 10

 

Kadencja sołtysa i rady sołeckiej trwa cztery lata od daty ich wyborów.

Wybory sołtysa i rady zarządza rada gminy w terminie do 3 miesięcy po upływie ich kadencji.

Nadzór nad organami sołectwa sprawują organy gminy, zgodnie z postanowieniami niniejszego statutu.

 

 

 1. ZEBRANIE WIEJSKIE

 

§ 11

 

Kompetencją zebrania wiejskiego są objęte wszystkie sprawy pozostające w zakresie działania sołectwa, określone w niniejszym statucie.

 

§ 12

 

Do wyłącznej właściwości zebrania wiejskiego należą w szczególności sprawy:

1/ Wybór i odwołanie organów sołectwa.

 

2/  Podejmowanie uchwał wnioskujących do Rady Miejskiej o organizacji i zakresie działania sołectwa.

3/ Programowanie i planowanie programów rozwoju gospodarczego sołectwa.

      4/ Współdziałanie z organami gminy w sprawach rozwoju gospodarczego sołectwa.

      5/ wypowiadanie się oraz opiniowanie i decydowanie o korzystaniu z dotychczasowych      praw sołectwa z mienia gminnego.

6/ występuje do rady o przekazanie składników mienia komunalnego do korzystania i zarządzania.

7/ podejmowanie uchwał dotyczących przyjmowania lub wyzbywania się składników mienia komunalnego wskazanych przez organy gminy.

8/ podejmowanie działań oraz upoważnienie sołtysa do sprawowania zwykłego zarządu mieniem.  

Zasady zwykłego zarządu mieniem:

      1/ zachowania mienia i osiągnięcia z niego normalnych korzyści, w tym pobierania               

      dochodów,

      2/ utrzymania mienia w stanie niepogorszonym w ramach jego obecnego  

      przeznaczenia,

             3/  realizacji normalnej gospodarczo eksploatacji mienia

 

 

                                         6.  GOSPODARKA FINANSOWA SOŁECTWA

 

§ 13

 

We władaniu sołectwa znajdują się następujące składniki mienia komunalnego:

1/świetlica wiejska – działka Nr 157/14 o pow. 216 m2

2/plaża dz. Nr 22 o pow. 3300 m2

3/pole namiotowe dz. Nr 157/22 o pow. 1296 m2

4/parking dz. Nr 92 o pow. 1051 m2

5/  działka Nr 157/20 o pow. 1529 m2

 

§ 14

 

Zasoby gospodarki finansowej sołectwa:

a)   sołectwo prowadzi gospodarkę finansową w ramach budżetu gminy.

b)     w celu realizacji samodzielności finansowej zebranie wiejski uchwala roczny plan finansowo – rzeczowy zwany budżetem sołectwa,

c)     budżet sołectwa określa dochody i wydatki sołectwa co najmniej w układzie działowym. W tej formie budżet sołectwa stanowi załącznik do uchwały budżetowej gminy,

d)     budżet sołectwa uwzględnia w pełni środki finansowe z budżetu gminy przekazane do     dyspozycji sołectwa,

e)     zebranie wiejskie ustosunkowuje się do projektu budżetu gminy w części dotyczącej sołectwa,

f)      dochodami sołectwa są:

 1. dotacje budżetu gminy
 2. przychody własne pochodzące z wpływów określonej działalności, w tym:

-        dochody uzyskane z tytułu zarządu mieniem gminnym,

-        dochody z najmu lub dzierżawy obiektów będących w gestii sołectwa,

-        dochody z imprez, wystaw, koncertów, konkursów organizowanych zgodnie z obowiązującymi przepisami,

-        dobrowolne wpłaty osób fizycznych i prawnych,

g)     środki finansowe z budżetu sołectwa przeznacza się w szczególności na:

            - dofinansowanie komunalnych czynów społecznych,

            - wyposażenie, remont i utrzymanie dróg dojazdowych,

-        utrzymanie i konserwację mienia gminnego oraz komunalnego przekazanego w   zarząd sołectwa,

-        pokrycie kosztów związanych z działalnością techniczno – organizacyjna organów sołectwa

h)     środki finansowe sołectwa są przekazywane do budżetu gminy

i)      księgowość dochodów i wydatków sołectwa prowadzi urząd

 

                          7.   PROCEDURY ZEBRANIA WIEJSKIEGO

 

§ 15

 

1.Uczestnictwo w zebraniu wiejskim:

b)          prawo uczestniczenia i wybierania w zebraniu wiejskim mają wszyscy mieszkańcy sołectwa posiadający czynne prawo wyborcze do rad gmin i nie pozbawieni z mocy prawa uprawnień wyborczych.

c)     Uczestnictwo w zebraniu wiejskim upoważnia do:

-        zabierania głosu w dyskusji,

-        przedstawiania wniosków i projektów uchwał,

-        głosowania,

-        składania oświadczeń,

-        żądania zapisu do protokołu złożonego bądź deklaracji,

d)     w zebraniu wiejskim mogą uczestniczyć przedstawiciele gminy, zabierać głos i składać oświadczenia poza porządkiem obrad.

 

§ 16.

 

2. Zwołanie zebrania wiejskiego:

a)     zebranie wiejskie zwołuje sołtys:

-        z własnej inicjatywy,

-        na wniosek rady sołeckiej,

-        na pisemny wniosek przynajmniej 1/20 uprawnionych do udziału w zebraniu wiejskim,

-        w przypadku trwałej nieobecności lub niemożności sprawowania przez sołtysa urzędu do zwołania zebrania upoważnia się wskazanego członka rady sołeckiej na wniosek Burmistrza lub Rady Miejskiej.

 

§ 17

 

3. Zebranie zwykłe i nadzwyczajne.

1/ zebrania wiejskie odbywają się w miarę potrzeb, w zasadzie jednak nie rzadziej niż dwa razy do roku, a w szczególności w okresie przedwiosennym i przed zakończeniem roku budżetowego dla uchwalenia  budżetu sołectwa oraz rozpatrzenia rocznego sprawozdania z działalności sołtysa i rady sołeckiej, które powinno nastąpić przed uchwaleniem budżetu gminy,

2/ Zebranie nadzwyczajne zwołuje sołtys:

-        w porozumieniu z radą sołecką,

-        na wniosek rady lub burmistrza gminy w terminie 10 dni od daty zgłoszenia wniosku.

 

3/ o zebraniu wiejskim powiadamia się mieszkańców sołectwa zgodnie z miejscowymi    warunkami, zamieszczając proponowany porządek obrad. W każdym przypadku zawiadamia o zwołaniu zebrania wywiesza się; przed siedzibą sołtysa.

 

 

                                                                       § 18

 

 

 

1. Zebranie wiejskie jest ważne, gdy:

 

1/ udział w zebraniu bierze co najmniej 10% /1/10/ mieszkańców sołectwa uprawnionych do udziału w zebraniu,

2/ mieszkańcy zostali powiadomieni o zebraniu w sposób i w terminie określonym w §17 ust.3 niniejszego statutu

 

2.Jeżeli w wyznaczonym terminie nie uzyska się wymaganego guorum, zebranie wiejskie może być przeprowadzone w II terminie / i tu możliwe przykładowe rozwiązania np. w tym samym dniu, pół godziny po I terminie itp. / bez względu na liczbę obecnych na zebraniu.

 

3. Decyzję o odbyciu zebrania w II terminie podejmuje sołtys, a informację o możliwości odbycia zebrania w II terminie umieszcza się w zawiadomieniu o zwołaniu zebrania.

4. Uchwały zebrania wiejskiego zapadają zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym, chyba że zebranie postanowi inaczej lub gdy głosowanie tajne wynika z przepisów szczególnych.

 

 

 

                                                                 § 19

 

1. Zebranie wiejskie otwiera i przewodniczy mu sołtys.

2. W razie nieobecności sołtysa zebraniu przewodniczy najstarszy wiekiem członek rady sołeckiej lub inny wybrany przez zebranie wiejskie członek rady sołeckiej.

3. Zebraniu wyborczemu oraz prowadzonemu w związku z wnioskiem o odwołanie sołtysa przewodniczy osoba wybrana przez zebranie wiejskie zwykłą większością głosów.

4. Porządek obrad uchwala zebranie wiejskie.

5. Obrady są protokołowane  przez protokolanta, którym powinien być członek rady sołeckiej lub  inna wyznaczona przez zebranie osoba. Protokół wraz z uchwałami, wnioskami i opiniami przekazywany jest sekretarzowi gminy.

 

 

 

 

 

                                8.  SOŁECKA ORDYNACJA WYBORCZA

 

§ 20.

 

1. Zarządzanie wyborów:

a)     wybory sołtysa i członków rady sołeckiej zarządza rada gminy w terminie przewidzianym w § 11 statutu.

b)     W zarządzeniu o wyborach podaje się:

 1. miejsce, godzinę i dzień zebrania wiejskiego,
 2. propozycję porządku obrad, a w szczególności:

-        wybór przewodniczącego zebrania,

-        sprawozdanie z działalności organu wykonawczego za kadencję,

-        dyskusja nad sprawozdaniem,

-        powołanie komisji wyborczej,

-        zgłoszenie kandydatów na sołtysa i członków rady sołeckiej

-        przeprowadzenie głosowania i ogłoszenie wyników wyborów.

2. Komisja skrutacyjna:

a)     wybory sołtysa i członków rady sołeckiej przeprowadza komisja skrutacyjna w składzie co najmniej 3 osób, wybrana spośród uprawnionych uczestników zebrania,

b)     członkiem komisji nie może być osoba kandydująca do organów sołectwa,

c)     do zadań komisji skrutacyjnej należy:

-        przyjęcie zgłoszeń kandydatów,

-        przeprowadzenie tajnego głosowania

-        ustalenie wyników głosowania i wyborów oraz ich ogłoszenia,

-        sporządzenie protokółu o wynikach wyborów, który podpisują przewodniczący zebrania oraz wszyscy członkowie komisji wyborczej.

3. Bezpośrednie wybory i  nieograniczona liczba kandydatów:

a)     uprawnieni uczestnicy zebrania wyborczego wybierają sołtysa i członków rady sołeckiej tylko spośród kandydatów zgłoszonych na zebraniu wyborczym.

b)     Liczba kandydatów na sołtysa i poszczególnych członków rady sołeckiej jest nieograniczona.

      Liczba zgłoszeń może być zamknięta dopiero na mocy uchwały zebrania wyborczego.

c)     głosowanie odbywa się wyłącznie osobiście.

4. Karty do tajnego głosowania

a)     uprawnieni uczestnicy zebrania wyborczego głosują kartami do głosowania, opatrzonymi pieczęcią rady.

b)     Na karcie do głosowania uprawnieni wpisują imię i nazwisko wytypowanego przez siebie kandydata.

c)     Nieważne są głosy na kartach całkowicie przedartych i innych niż wymienione w ppkt. a).

5. Ustalenie wyników głosowania i wyborów:

     Za wybranych uznaje się kandydatów, którzy uzyskali największą liczbę głosów.

 

                   9.   ODWOŁANIE SOLTYSA I RADY SOŁECKIEJ

 

§ 21.

 

1. odwołanie sołtysa i członków rady sołeckiej stanowi wyłączną kompetencję zebrania wiejskiego.

2. zarządzenie o zwołaniu zebrania wiejskiego uchwala Rada Miejska, ustalając miejsce, dzień, godzinę zebrania i podaje wnioskodawcy.

3. wnioski o odwołanie kierowane są do Rady Miejskiej.

4. o odwołanie mogą występować:

a)     Rada Miejska,

b)     Mieszkańcy sołectwa, których wniosek uzyska co najmniej 30% podpisów uprawnionych do głosowania.

5. wniosek o odwołanie powinien zawierać uzasadnienie. Wnioskom bez uzasadnienia               Rada Miejska  nie nadaje biegu. Rozpatrywane są wnioski:

a)   stawiające zarzuty niewywiązania się z obowiązków statutowych,

b)   nierespektowania uchwał zebrania wiejskiego,

c)   wskazujące na dopuszczenie się czynów dyskwalifikujących w opinii społecznej.

6.odwołanie nie może nastąpić zaocznie, chyba, że zainteresowany nie stawi się bez przyczyn usprawiedliwionych.

7. zebranie wiejskie zobowiązane jest wysłuchać wszystkich wyjaśnień oraz racji zainteresowanego.

8. odwołanie następuje w trybie głosowania tajnego i bezpośredniego. W tym celu zebranie powołuje „Komisję odwoławczą”, powierzając jej obowiązki przeprowadzenia głosowania odwoławczego.  

9. wyniki uchwały zebrania wyborczego podaje się do wiadomości mieszkańców sołectwa.

10. sołtys lub członek rady sołeckiej może złożyć rezygnację w toku kadencji z pełnionej funkcji.

11. złożenie rezygnacji lub inne ważne przyczyny powodujące niemożność sprawowania urzędu przez sołtysa – członka rady sołeckiej jest równoznaczne z zarządzeniem przez radę miejską wyborów uzupełniających na wymienione funkcje, przy zastosowaniu § 20.

 

 

                          10.    SOŁTYS – ORGAN WYKONAWCZY SOŁECTWA

 

§ 22.

 

Sołtys z mocy prawa sprawuje funkcję organu wykonawczego sołectwa.

 

§ 23.

 

Kompetencje sołtysa:

 1. reprezentuje sołectwo na zewnątrz.
 2. przewodniczy radzie sołeckiej.
 3. zwołuje zebranie wiejskie i przewodniczy jego obradom.
 4. bierze udział w sesjach rady miejskiej, występuje w imieniu sołectwa.
 5. podejmuje działania wykonawcze wspólnie z rada sołecką w sprawach realizacji uchwał zebrania wiejskiego.
 6. sprawuje bezpośredni zarząd zwykły sołeckim mieniem komunalnym i ponosi prawną odpowiedzialność z tytułu korzystania zarządzania mieniem.
 7. występuje do Burmistrz z wnioskami, propozycjami, inicjatywami w sprawach sołeckiego mienia, przekraczającymi jego i sołectwa kompetencje „zwykłego zarządu”.
 8. może występować przed sadem na zasadzie posiadanej prze sołectwo zdolności sądowej
 9. podejmuje określone przepisami, zadania wynikające z przepisów szczególnych:

a)     współdziała z organami Państwowej Inspekcji sanitarnej, a także ze służbą zdrowia w kwestiach ochrony zdrowia i życia ludności, zgłaszania chorób zakaźnych, właściwego poziomu sanitarnego wsi.

b)     Współorganizuje działania oraz zapobiega bezpośrednio klęskom żywiołowym oraz usuwa ich skutki.

c)     Współdziała z organami straży pożarnej w profilaktyce przeciwpożarowej.

d)     Na podstawi uchwały rady inkasuje podatki lokalne – za odpowiednią prowizją.

10.  korzysta z ochrony prawnej przysługującej funkcjonariuszom publicznym.

11.  sołtysowi przysługuje pomoc ze strony gminy w sprawach ustawowego korzystania z ochrony prawnej w toku sprawowania mandatu.

 

                                   11.    RADA SOŁECKA – KOMPETENCJE

 

§ 24.

 

1. rada sołecka składa się z 5 osób.

2. rada sołecka wspomaga i współpracuje z sołtysem w jego działalności, a szczególnie w realizacji zadań o charakterze planującym, wykonawczym i zarządzającym.

3. Przewodniczącym Rady sołeckiej jest sołtys.

4. Rada Sołecka działa kolegialnie.

5. Rada Sołecka uchwala okresowe plany pracy dla swej działalności oraz dokonuje podziału pracy pomiędzy swoich członków.

6. Kompetencją Rady Sołeckiej objęte są w szczególności następujące sprawy:

a)     Opracowanie projektów podziału środków wyodrębnionych w budżecie gminy do dyspozycji sołectwa.

b)     Inicjatywy dotyczące udziału mieszkańców oraz programów i planów działań.

c)     Współorganizowanie wykonania uchwał zebrania wiejskiego oraz kontrolowanie ich realizacji.

7.Rada Sołecka może zapraszać na swoje posiedzenia przedstawicieli zarządów organizacji samorządowych, zawodowych i społecznych, omawiać plany oraz zamierzenia.

 

                                      12.     NADZÓR SOŁECTWA

 

§ 25.

 

1. Nadzór na d działalnością sołectwa sprawuje Rada Miejska, a w zakresie spraw finansowych także Burmistrz i Skarbnik.

2. Nadzór nad działalnością sołectwa sprawowany jest na podstawie zgodności z prawem, celowości, rzetelności i gospodarności.

3. Sołtys w terminie 7 dni przekazuje Burmistrzowi uchwały, wnioski i opinie zebrania wiejskiego, rady sołeckiej.

4. Bieżącą kontrolę nad statutową działalnością sołectwa sprawuje burmistrz.

5. Burmistrz i uprawnieni pracownicy urzędu mogą żądać niezbędnych informacji i danych dotyczących funkcjonowania sołectwa.

6. Burmistrz wstrzymuje wykonanie uchwał zebrania wiejskiego sprzecznych z prawem i przekazuje je do rozpatrzenia Radzie Miejskiej celem zajęcia ostatecznego stanowiska, do uchylenia wyłącznie.

 

 

                                                    13.     SPORY

 

§ 26.

 

Spory między organami sołectwa na tle interpretacji niniejszego statutu, w tym odwołań wobec decyzji Burmistrza naruszających istotne interesy sołectwa, rozpatruje Rada Miejska.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wygenerowano w sekund: 0.16
28,341,057 unikalne wizyty